Documentación Online


Xeral
Documento Ficheiro
SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA SUBVENCIÓN AUGAS DE GALICIA
VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA VENTA DE EDIFICIO EN SANTALLA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU EXTENDA A ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDA OU EXTENDA A ADMINISTRACIÓN OU AS AUTORIDADES LOCAIS A INSTANCIA DE PARTE
REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS REGLAMENTO ESPECIAL DE HONRAS E DISTINCIÓNS
Emprego
Documento Ficheiro
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”.
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”. BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN ALBANEL E 1 PEÓN DE XARDINERÍA CON CARÁCTER TEMPORAL EN BASE O PLAN ÚNICO 2021 A TRAVÉS DO “PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO”.
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social Resultado proceso selectivo praza Traballadora Social
Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista Lista definitiva praza Traballadora Social - Data entrevista
Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL Lista provisional admitidos praza TRABALLADORA SOCIAL
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
Bases Traballadora Social Bases Traballadora Social
Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit Bases contratación 1 Dinamizador/a aula Cemit
BASES DEPUEMPREGO BASES DEPUEMPREGO
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO
Servizos Sociais
Documento Ficheiro
Solicitude Traballadora Social Solicitude Traballadora Social
Urbanismo
Documento Ficheiro
Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións Subasta de Fincas en Aldurfe - Pliego de condicións
Ordenanzas
Documento Ficheiro
ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS, DO SEU APROVEITAMENTO E EXPLOTACIÓN ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS PLANTACIÓNS FORESTAIS, DO SEU APROVEITAMENTO E EXPLOTACIÓN
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO E VOO DA VÍA PÚBLICA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS MESMOS
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PISCINA MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TRAMITACIÓN DE LICENZAS DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO ORDENANZA DE LIMPEZA E ORNATO PÚBLICO
ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS
ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO
ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA